header banner
Default

Box 3 - Young Blood Tax Juristen: Crypto-inkeren


Veel belastingplichtigen hebben hun crypto munten, bewust of onbewust, niet opgenomen in hun aangifte inkomstenbelasting. De belastingdienst heeft nog geen zicht op de meeste crypto portefeuilles. Een belastingplichtige achter een digitale wallet is nog niet in beeld. Als de belastingdienst dergelijke wallats op het spoor komt en/of als een belastingplichtige zich vrijwilliger zou melden (inkeren) bij de belastingdienst zal er worden nageheven in box 3 en wellicht wordt er een boete (en belastingrente) opgelegd. De oude inkeerregeling bestaat niet meer maar zou voor deze situaties wel wenselijk zijn.

Crypto informatie bekend bij de belastingdienst

VIDEO: Belasting box 3(sparen en beleggen) wordt hard aangepakt in 2023!
Thijs Verlangen

Op dit moment komt de belastingdienst eigenlijk niet achter de eigenaar van een wallet. Door DAC 8 wetgeving zullen vele crypto bezitters over enkele jaren automatisch in beeld komen van de Belastingdienst. Het is daarom beter om reeds nu actie te ondernemen. De belastingmoraal in Nederland is best goed en wij merken bij belastingplichtigen dat er een grote bereidheid is om crypto (alsnog) te melden. Nieuwe crypto inkeerwetgeving zou echter wel wenselijk zijn, dit om de drempel te verlagen en de belastingplichtige duidelijkheid te geven over de mogelijke gevolgen van een vrijwillige verbetering van hun aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Crypto is fiscaal populair

VIDEO: Belastingaangifte tips 2018 - Jongbloed Fiscaal Juristen
Jongbloed Fiscaal Juristen

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 2.000.000 mensen in het bezit zijn van crypto. De meeste mensen zullen beleggen in crypto maar het is ook mogelijk dat inkomsten worden omgezet in crypto en/of betalingen voor werkzaamheden (als werknemer of ondernemer) in crypto plaatsvinden. Om crypto te kopen of te bewaren heeft een belastingplichtige een zogenaamde wallat nodig. Een wallat kent een public key (adres/ brievenbus waar crypto staan) en een private key (digitale handtekening). In het algemeen is niet of lastig te achterhalen wie er achter een public en private key verscholen zit. Bij het aanmaken van een wallat is namelijk niet vereist dat er persoonsgegevens, zoals een paspoort of ID, bekend wordt gemaakt. Voor het overmaken van crypto naar iemand anders is enkel de key nodig en zo kan het "geld" worden overgemaakt.

Belastingheffing over crypto

VIDEO: BELEGGEN VANAF 2026 VOOR NEDERLANDERS VEEL MOEILIJKER (BOX 3 VERMOGENSBELASTING)
Focuss Op Financiën

Niet alle crypto zal worden opgegeven bij de belastingdienst. Als vermogen niet wordt opgegeven is sprake van zwart of verhuld vermogen. Op dit moment kan de belastingdienst lastig (of niet) achterhalen wie er achter een wallat zitten. Ook wordt er door de beheerder geen informatie aan de belastingdienst verstrekt, derhalve geen renseignering. Uit onderzoek in Zweden blijkt dat weinig belastingplichtigen hun wallat opgeven in hun belastingaangifte. Uit een procedure tussen Bitonic en de Nederlandse bank is duidelijk geworden dat het lastig is om gebruikers achter een wallat te achterhalen en dat oude transacties moeilijk in beeld komen.

Crypto in box 3

Als crypto als belegging wordt aangehouden kan er box 3 heffing worden ontweken. De crypto moet per peildatum (1 januari) worden opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting voor de waarde in het economische verkeer. De koersen kunnen soms per platform verschillen en strakke wetgeving hierover is er niet.

Belastingdienst krijgt crypto in beeld

Door Europese wetgeving (DAC 8) zal de belastingdienst in de toekomst automatisch informatie krijgen van Europese beheerders van wallats. De verwachting is dat binnen enkele jaren het overgrote deel van de crypto bezitters in Nederland in beeld komen bij de belastingdienst. Aandachtspunt hierbij is dat de beheerders die buiten de EU gevestigd zijn niet onder deze wetgeving vallen. Ook zijn er zogenaamde "niet geregistreerde beheerders", ook deze zullen lastig in beeld komen.

Melden crypto bij de belastingdienst

VIDEO: Belasting in box 3 berekenen - De vermogensrendementsheffing
Meneer Katerbarg legt uit

Wij denken dat de meeste belastingplichtigen graag hun crypto bij de belastingdienst melden maar dit uit angst niet doen. Ze weten immers niet precies de fiscale gevolgen en zijn bang voor boetes en vele vragen. De fiscale inkeerregeling (artikel 67n AWR) bestaat nog maar is feitelijk afgeschaft. Er bestaat echter nog wel een mogelijkheid om een melding vrijwillige verbetering op te geven. Deze regeling biedt belastingplichtigen de mogelijkheid om een aangifte die onjuist of onvolledig is ingediend vrijwillig te verbeteren. De regeling biedt een belastingplichtige de optie om de aangifte zonder vergrijpboete (binnen 2 jaar) of met een lagere boete (na 2 jaar) vrijwillig aan te passen. De regeling is echter in 2020 aangepast waardoor het ontlopen van de vergrijpboete niet meer tot de mogelijkheden behoort. U krijgt dus altijd een fiscale tik om de oren. Het is wel zo dat het zelfstandig melden wordt gezien als een strafverminderende omstandigheid (artikel 7 BBBB), ook voorkomt u de strafrechtelijke route.

Wanneer is sprake van vrijwillige verbetering van aangifte met crypto?

VIDEO: Hoe nu verder?! Belasting op vermogen (box 3) na uitspraak Hoge Raad!
LangzaamRijker

Van vrijwillige verbetering is sprake als een belastingplichtige zich zelf heeft gemeld bij de belastingdienst. Dit moet gebeuren voordat de belastingplichtige weet of redelijkerwijs kon weten of vermoeden dat de belastingdienst (inspecteur) bekend zou kunnen zijn met de informatie. Ook moet de belastingplichtige alle informatie juist en volledig bekend maken. Bij crypto bezitters zal dit meestal wel het geval zijn omdat de belastingdienst lastig (of niet) achter de informatie van een wallat kan komen. Met de komende DAC 8 en MiCa wetgeving wordt dit echter in de nabije toekomst anders. Het OESO heeft in 2022 een rapport opgesteld over crypto valuta. In dit rapport worden verschillende landen op het gebied van crypto valuta met elkaar vergeleken.

Fiscale vragen over crypto

VIDEO: Belasting & Beleggen - Belastingaangifte (box 3) voor beleggers
LangzaamRijker

Zijn er vragen of de fiscale merites omtrent crypto stuur dan gerust een e-mail of neem contact op met onderstaande specialisten.

Fiscale vraag over crypto

VIDEO: BELEGGERS IN NEDERLAND GAAN STEEDS MEER BELASTING BETALEN (BOX 3)
Focuss Op Financiën

Sources


Article information

Author: Michelle Morgan

Last Updated: 1700228403

Views: 864

Rating: 3.8 / 5 (82 voted)

Reviews: 97% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michelle Morgan

Birthday: 1971-01-23

Address: 8145 Trujillo Union, South Taylorberg, DC 95799

Phone: +3679173053591022

Job: Bank Teller

Hobby: Rock Climbing, Photography, Hiking, Dancing, Beer Brewing, Writing, Whiskey Distilling

Introduction: My name is Michelle Morgan, I am a talented, Adventurous, unswerving, proficient, dazzling, transparent, cherished person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.